Makelaardij Excellent

Meest gestelde vragen

 

Hieronder ziet u een overzicht van de 30 meest gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden.

 

 1. Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen de verkoopprocedure wijzigen?
  Ja, dat mag. Soms is er zoveel of zo weinig belangstelling dat er voor een andere verkoopprocedure wordt gekozen. Het spreekt voor zich dat er dan geen verplichtingen meer zijn richting potentiële kopers.
 2. Wat is een optie?
  Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een éénzijdige verklaring een (koop)overeenkomst met een andere partij te sluiten. Een optie wordt vaak verward met de mogelijkheid om koper een bedenktijd te verlenen.
 3. Wat zijn de bekendste landelijke internet woningsites?
  De drie grootste landelijke site’s zijn www.funda.nl, www.Jaap.nl, www.Huislijn.nl.
 4. Wanneer ben ik in onderhandeling?
  U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij uw bod beantwoordt met een tegenbod.
 5. Als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, ben ik dan ook de eerste waarmee de makelaar in onderhandeling treedt?
  Nee, de verkopende partij bepaalt met wie zij als eerste in onderhandeling wil treden. Vaak is dit afhankelijk van het openingsbod dat uitgebracht wordt. De makelaar dient u hierover te informeren.
 6. Zit de courtage van de makelaar in het bedrag van ‘kosten koper’?
  Nee, de makelaars kosten worden in rekening gebracht bij de partij die de makelaar inhuurt. Dit kan een verkopende of een kopende partij zijn. Ook kunnen beide partijen een makelaar hebben ingehuurd.
 7. Is een mondelinge koop van een woning ook rechtsgeldig?
  Indien er sprake is van een koopovereenkomst die betrekking heeft op onroerend goed en de koper is een consument (niet handelend vanuit zijn beroep of bedrijf) dan moet de koop- overeenkomst schriftelijk worden aangegaan. Een mondelinge koop is dus niet rechtsgeldig.
 8. Wat zijn ontbindende voorwaarden?
  Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde die in een koopovereenkomst wordt opgenomen. Indien de voorwaarde niet kan worden uitgevoerd vóór de in de overeenkomst genoemde datum dan kan de koop worden ontbonden zonder dat de boeteclausule in werking treedt.
 9. Welke kosten vallen onder het begrip ‘kosten koper’?
  Dat zijn de kosten voor de overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten.
 10. Wat is courtage?
  Courtage is het honorarium van de makelaar voor de geleverde bemiddelingsdiensten.
 11. Mag de makelaar doorgaan met bezichtigingen terwijl hij met een andere partij in onderhandeling is?
  Ja, dat mag. Een onderhandeling leidt immers niet altijd tot een koopovereenkomst.
 12. Als ik de vraagprijs biedt, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
  Nee, de vraagprijs wordt gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod.
 13. Wat houdt de wettelijke bedenktijd in?
  Na het ondertekenen van de koopovereenkomst heeft koper drie dagen bedenktijd om af te mogen zien (zonder redenen) van de koop. De boeteclausule is dan niet van toepassing.
 14. Is de wettelijke bedenktijd ook van toepassing op de verkoper?
  Het antwoord is nee.
 15. Hoe, wanneer komt de koop tot stand?
  Door het ondertekenen van de koopovereenkomst door beide partijen wanneer verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken, zoals de prijs, de overdrachtsdatum en de ontbindende voorwaarden.
 16. Kan de verkoper de vraagprijs verhogen tijdens de onderhandelingen?
  Zodra op een bod een tegenbod komt vervalt het eerder gedane bod. Wanneer dit nog niet heeft geleid tot het sluiten van een overeenkomst zijn partijen ook weer vrij om eerder genoemde bedragen te verhogen of te verlagen.
 17. Wie bepaalt de verkoopprocedure?
  De verkopende partij bepaalt welke verkoopprocedure gevolgd wordt.
 18. Betaalt de verkopende of de kopende partij de bouwtechno keuring?
  De opdrachtgevende partij betaalt de bouwtechno keuring, dit kan de verkopende partij zijn maar dit kan ook de kopende partij zijn.
 19. Welke partij stelt de koopovereenkomst op?
  De verkopende partij stelt de koopovereenkomst op.
 20. Ben ik na het ondertekenen van de koopakte de eigenaar van de woning?
  Nee, juridisch gezien bent u pas eigenaar geworden nadat de leveringsakte is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster.
 21. Over welk bedrag wordt het courtage bedrag berekend?
  De courtage wordt berekend over de koopsom van de onroerende zaak. Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan verkoper verschuldigd is, exclusief de overdrachtskosten en de kosten voor roerende goederen.
 22. Wat zijn verschotten?
  Verschotten zijn de kosten die betaald worden aan bijv. een overheid of aan het kadaster voor de informatie die wordt opgevraagd. De makelaar maakt bij zijn onderzoek gebruik van informatie die afkomstig is van deze instanties.
 23. Waarom staat er in de hypotheekakte vaak een hoger bedrag dan de feitelijke lening?
  De bank mag behalve voor het aan de koper geleende geld ook nog een zekerheid stellen voor achterstallige rente en eventueel te maken kosten om die verschuldigde rente te innen.
 24. Wie is aansprakelijk voor verborgen gebreken, de koper of de verkoper?
  Het antwoord op deze vraag is eigelijk per situatie verschillend. In het algemeen kan gesteld worden dat de koper koopt met alle lusten en lasten mits het verkochte de eigenschappen bezit die nodig zijn voor het gebruik dat in de overeenkomst is vermeld.
 25. Wat betekent executiewaarde?
  Executiewaarde is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop.
 26. Wat houdt de bijleenregeling in?
  Deze regeling houdt in dat u de overwaarde (= opbrengst woning minus openstaande schuld) die u bij de verkoop incasseert, i.v.m. de fiscale aftrekbaarheid, weer stopt in de nieuw te kopen woning als de aankoop binnen vijf jaar plaatsvindt.
 27. Als bij een nalatenschap het pand nog belast is met een hypotheek ben ik dan verplicht dit te aanvaarden?
  U bent vrij om een nalatenschap te accepteren of te weigeren. Als men eerst inzicht wil hebben in de baten en de schulden dan kan men de boedel accepteren onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Men noemt dit beneficiaire aanvaarding.
 28. Als ik al een ander huis heb gekocht en het oude huis nog niet heb verkocht, is dan een overbruggingshypotheek of krediet ook fiscaal aftrekbaar?
  Ja, deze zijn voor een periode van twee jaar fiscaal aftrekbaar.
 29. Is bodemverontreiniging ook een verborgen gebrek en voor wie zijn de kosten van sanering?
  Dit kan een verborgen gebrek zijn, maar het kan ook al een bekend gegeven zijn. Ook het principe van ‘de koper koopt met lusten en lasten’ geldt hier mits het verkochte de eigenschappen bezit die nodig zijn voor het gebruik dat in de overeenkomst is vermeld. Het spreekt voor zich dat in een (juridische) procesgang ook gekeken wordt of de informatie- en onderzoeksplicht op een correcte wijze zijn uitgevoerd.
 30. Wat moet ik als verkoper allemaal melden om aan mijn informatieplicht te hebben voldaan?
  Hier geldt dat je alles moet melden dat van invloed kan zijn op de koopbeslissing dan wel op de koopprijs.